الجمعة، 25 مارس 2011

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Kabul ve ilan Genel Kurul kararı ile
BM 217 A (3) 10 Aralık Aralık 1948
Önsöz
haysiyetin ve eşit ve devredilemez haklarının İnsanlık ailesinin tüm üyelerinin tanınması hususunun, özgürlük, adalet ve barış dünyada temelidir

ve ihmal Oysa insan hakları için hor ve insanlık vicdanını isyana sevkeden vahşiliklere sebep olan insan, içinde söz ve inanma korku hürriyetlerine ve istediğiniz sıradan insanların en yüksek amaçlar olarak ilân edilmiş bir dünya gelişiyle yararlanırlar,
o esaslı bir zaruret İnsanin zulüm ve baskıya karşı ayaklanmaya, son çare olan değilse insan hakları, hukuk sisteminin korunması olduğunu
o, milletler arasında dostça ilişkiler geliştirilmesini teşvik etmenin esaslı bir zaruret
Birleşmiş Milletler halklarının, Antlaşmada ise ve temel insan hakları ve insanlık onuru ve değer, erkek ve kadınların haklarının eşitliğini kendi şahsının haysiyet ve değerine toplumsal ilerleme ve daha geniş bir hürriyet içerisinde daha iyi hayat şartları kurmaya karar var,

Üye devletlerin, Birleşmiş Milletler, saygı ve insan hakları ve temel özgürlüklerin gözetilmesi ve promosyon ile işbirliği içinde, elde teminini taahhüt etmiş olmalarına,
Bu haklar ve hürriyetlerin herkesçe aynı şekilde anlaşılmasının Oysa, bu taahhüdün yerine getirilmesi için son derece gerekliliği olduğunu

Genel Kurul
Ilan İnsan Hakları Bu Evrensel Beyannamesi, toplumun her birey organ, zihninde sürekli bu beyannamede tutarak bu amaçla bütün halklar ve bütün uluslar için başarının ortak bir standart olarak, olacaktır öğretim ve bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmek için eğitim ile ve ilerici önlemler ile çalışıyoruz Üye Devletler kendilerini halkları hem aralarında ve kendi yetki altındaki topraklarda halkları arasında, onların evrensel ve etkin Dikkatsizlik ulusal ve uluslararası alanda tanınmasını sağlamak için.

Madde 1
Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve kardeşlik ruhu içinde birbirlerine karşı hareket etmelidirler.

Madde 2
Herkesin herhangi bir ayrım, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, fikir, siyasi, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet nedeniyle özellikle ayrım gözetmeksizin, bütün hak ve özgürlükler bu Bildirgede öngörülen hak kazanır , mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir durum.
Ayrıca, hiçbir ayrım bir ülke ya da bölge bir kişi, güven, sigara kendi kendini yöneten veya sair bir egemenlik kısıtlaması altında bağımsız olsun, ait olduğu siyasi, hukuki veya uluslararası statüsü temelinde yapılacaktır.

Madde 3
Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her hakkı vardır.

Madde 4
Kimse kölelik veya kulluk altında olabilir ve kölelik ve her türlü şekliyle köle ticareti yasaklamaktadır.

Madde 5
Kimse kötü muamele veya ceza ya da insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da işkence maruz bırakılamaz.

Madde 6
Herkes, her yerde, tüzel kişilik tanınması hakkına sahiptir.

Madde 7
Tüm kanun önünde eşittir ve işbu Beyannameye aykırı ve böyle bir ayırdedici muamele için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı herhangi bir ayrımcılığa karşı eşit korunma hakkı vardır, ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit hakkı vardır.

Madde 8
Herkesin temel hak anayasa ya da yasayla tanınmış çiğneyen eylemlere karşı etkili bir çözüm için yetkili ulusal mahkemelere başvurma hakkı vardır.

Madde 9
Herhangi bir kişi veya keyfi gözaltı ya da sürgün tutuklama olmaz.

Madde 10
Herkes başkalarıyla eşit, bağımsız ve tarafsız bir belirlenmesinde tarafından adil ve açık olarak görülmesini istemek hakkına üzerinde, onun hak ve yükümlülükleri ve kendisine karşı yapılan bir suçlamanın belirlenmesi.

Madde 11
1. tüm güvencelerin tanındığı savunması için gerekli ona verilen açık bir yargılama ile kanunen suçlu olduğu tespit edilmedikçe bir suç ile itham edilen herkes masum kabul edilir.

2. hiçbir ceza o actus reus işlediği sırada uygulanabilecek olan birden cezası olarak değil, bir fiil veya ihmal, ulusal ya da uluslararası hukuka göre bir suç teşkil etmediği gerekçesiyle herhangi bir suçtan mahkum.

Madde 12
Kimse onun şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere, özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi müdahaleye maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır.

Madde 13
1. Herkes devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme özgürlüğüne hakkı vardır.

2. Herkes, kendi memleketi de dahil, herhangi bir memleketi terketmek ve memleketine dönmek hakkına haizdir.

Madde 14
1. Herkes başka ülkelerde sığınma ve zulüm karşısında sığınma zevk hakkı vardır.
2. Gerçekten siyasal suçlardan veya eylemlerin amaç ve Birleşmiş Milletler ilkelerine aykırı faaliyetlere müstenit kovuşturmalar varsa bu hak ileri süremez miyim.

Madde 15
1. Her ferdin bir uyrukluk hakkı vardır.
2. Hiç kimse keyfi olarak vatandaşlığından mahrum edilemez ya da vatandaşlığını değiştirmek hakkından mahrum.

Madde 16
1. erkek ve reşit olan kadın ve evlenmek için herhangi bir sınırlama ırk, uyrukluk veya din bakımından olmadan, bir aile kurmak hakkına sahiptir için. Ve evlilik süresince ve sona ermesinde, evlilik için eşit hakları haizdir.
2. Evlilik eşlerin rızası ve eşlerin izni ile sadece olacaktır.

3. Aile, toplumun doğal ve temel unsurudur, cemiyet ve devlet tarafından korunma hakkına sahiptir.
Madde 17
1. Herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mülkiyet hakkı vardır.
2. Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılamaz.

Madde 18
Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır, bu hak din veya inanç ve din veya inanç ibadet, gözetilmesi, uygulama ve eğitim, tek başına veya topluca, açık olarak veya özel olarak toplum içinde de özgürlüğünü içerir.

Madde 19
Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır, bu hak ve müdahale olmaksızın kanaat, bilgi ve fikir almak ve başkalarına vermek, herhangi bir medya ve ülke sınırları söz konusu aracılığıyla aramaya serbestliğini de kapsar.

Madde 20
1. Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir.
2. Hiç kimse bir derneğe mensup olmaya zorlanamaz.

Madde 21
1. Herkes, doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla ya, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.

2. Herkes eşit başkaları ile, ülkesinin kamu hizmetlerine erişim hakkı saklıdır.
3. Halkın iradesi ve hükümet otoritesinin temelidir genel ve eşit oy ile ve gizli oyla veya serbestliği sağlayacak muadil bir usul ile oylama gerçek periyodik seçimler aracılığıyla yansıtmak zorundadır.

Madde 22
Her şahsın, cemiyetin bir üyesi, sosyal güvenlik hakkı ve ulusal çaba ve uluslararası işbirliği ve her ülkenin yapısı ve kaynakları, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların herkes onur ve özgürlük, kişiliğinin gelişmesi için zaruri olan tutarlı aracılığıyla gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir.

Madde 23
1. Herkesin işsizliğe karşı korunma, istihdam serbestçe seçmeye, adil çalışma koşulları ve tatminkar için çalışmaya hakkı vardır.

2. Tüm bireyler için, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, sağ eşit iş karşılığında eşit.
3. Herkesin adil ve elverişli bir ücrete hakkı kendisine ve ailesine bir varlık insan onuruna yakışır sağlayan ve sahip desteklenmiş, gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da.

4. Herkes ve diğerleri ile sendikalar kurmak için kendi çıkarlarını korumak için katılmaya hakkı vardır.

Madde 24
Herkesin çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere dinlenmeye, eğlenmeye hakkı vardır.

Madde 25
1. Herkes için uygun bir yaşam düzeyine hakkı vardır sağlık ve gerek kendisi ve gıda, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler, ve ötesinde işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da diğer şartlar durumunda güvenli geçim olma hakkı da dahil olmak üzere ailesi, varlık geçim araçları inceleyip onun kontrolü.
2. Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır. evlilik veya pencereden dışarı doğumlu olsun, bütün çocuklar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.

Madde 26
1. Herkesin eğitim hakkı vardır. O ve temel safhalarında en azından ücretsiz eğitim vermek gerekir. İlköğretim zorunludur. Ve teknik ve mesleki eğitim kamuya açık. Ve yüksek öğretim liyakat esasına göre herkese açık olmalıdır.

2. Eğitim, insan hakları ve temel özgürlüklere, insan kişiliğinin tam gelişmesini ve güçlendirmek saygı hedef almalıdır. O, tüm uluslar ve tüm ırksal ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş Milletler barış tarafından yapılan faaliyetleri desteklemek için.
3. Ebeveynler, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler.
Madde 27
1. Herkes güzel sanatlardan zevk almaya, toplumun kültürel yaşamına katılma hakkını serbestçe ve bilimsel ilerlemeden ve bunun nimetlerinden pay almaya hakkı vardır.

2. Herkes yazar herhangi bir bilim, edebiyat veya sanat eseri doğan manevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır.
Madde 28
Herkes hangi hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla uygulanmasını, işbu Beyannamede belirtilen bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.

Madde 29
1. Herkes yalnız şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesi büyüyebilir topluluk, karşı görevleri vardır.

2. , Herkes, haklarının ve hürriyetlerinin kullanılmasında, herhangi bir bireysel tabi değil sadece, hak ve diğerleri için saygı ve özgürlükler nedeniyle tanıma güvence ve demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve refahın haklı icaplarını yerine getirmek maksadıyla kanunla belirlenmiş sınırlamalara.
3. Mayıs hiçbir koşulda amaç ve Birleşmiş Milletler ilkelerine aykırı tarzda bu hakları yerine getirilebilir.
Madde 30
Bu bildirgenin hiçbir herhangi bir devlet, zümre ya da kişi için herhangi bir faaliyete girişme ya da burada belirtilen hak ve özgürlüklerin herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan herhangi bir eylemde herhangi bir hakkını verir şekilde yorumlanamaz

ليست هناك تعليقات: