السبت، 10 ديسمبر 2011

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

Declaraţia Universală a Drepturilor OmuluiAdoptată şi proclamată prin Rezoluţia Adunării GeneraleAl Organizaţiei Naţiunilor Unite 217 A (3) din 10 decembrie / decembrie 1948PreambululÎntrucât recunoaşterea tuturor membrilor familiei umane a demnităţii inerente şi drepturile egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume,Considerind ca ignorarea si dispretuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revolta constiinta omenirii, şi fiinţele umane se vor bucura de aparitia o lume în care libertatea de exprimare şi de credinţă şi libertatea de teama si mizerie, întrucât ei sunt,Şi întrucât este esenţial ca drepturile omului sistemul de protecţie juridică, dacă omul nu este obligat ultimă instanţă, la revoltă împotriva tiraniei şi asupririi,Întrucât este esenţial să se promoveze dezvoltarea relaţiilor prieteneşti între naţiuni,Întrucât popoarele Natiunilor Unite au reafirmat în Carta credinţa lor în drepturile fundamentale ale omului şi a demnităţii umane şi valoare, şi a egalităţii dintre bărbaţi şi femei în drepturi şi au hotărât să favorizeze progresul social si standarde mai bune de viaţă în libertate mai mare,Întrucât statele membre s-au angajat să realizeze, în colaborare cu Organizaţia Naţiunilor Unite, promovarea respectului şi pentru respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,Întrucât o înţelegere comună despre aceste drepturi şi libertăţi este de cea mai mare necesitate pentru realizarea deplină a acestui angajament,Adunarea GeneralăProclamă prezenta Declaraţia Universală a Drepturilor Omului ca un standard comun de realizare pentru toate popoarele şi toate naţiunile, până la sfârşitul că fiecare organ individuale ale societăţii, având această Declaraţie permanent în minte, ca prin învăţătură şi educaţie să dezvolte respectul pentru aceste drepturi si libertati si sa asigure prin măsuri progresive , pentru a asigura recunoaştere naţională şi internaţională de respectarea lor universală şi efectivă, atât în ​​sânul popoarelor statelor membre, cât şi între popoarele din teritoriile aflate sub jurisdicţia lor.Articolul 1Toţi oamenii se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu minte şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii.Articolul 2Orice persoană are dreptul de toate drepturile şi libertăţile proclamate în prezenta Declaraţie, fără deosebire de orice fel, cum ar fi rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie, apartenenţă politică, sau origine naţională sau socială, proprietate , naştere sau alt statut.În plus, nici o distincţie se face pe baza de statutul politic, juridic sau internaţional al unei ţări sau al teritoriului de care ţine o persoană, fie că este independent, încredere, non-auto-guvernare sau supuse vreunei alte limitări de suveranitate.Articolul 3 alineatulOrice persoană are dreptul la viaţă, la libertate si la securitatea persoanei.Articolul 4Nimeni nu poate fi ţinut în sclavie sau servitute, sclavie interzise şi comerţul cu sclavi, în toate formele lor.Articolul 5 alineatulNimeni nu va fi supus la tortură sau la tratamente crude sau pedepse, tratament inuman sau degradant.Articolul 6Toată lumea, peste tot, au dreptul la recunoaşterea personalităţii juridice.Articolul 7Toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au dreptul la o protectie egala a legii, fără nici o discriminare, astfel cum au dreptul la protecţie egală împotriva oricărei discriminări care ar viola prezenta declaraţie şi împotriva oricărei provocări la o asemenea discriminare.Articolul 8 alineatulOrice persoană are dreptul de a recurge la tribunalele naţionale competente pentru orice cale de atac eficientă împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce-i prin constituţie sau lege.Articolul 9 alineatulNici o persoană nu poate fi arestat sau supus detenţiei arbitrare sau exil.Articolul 10 alineatulToată lumea este pe picior de egalitate cu ceilalti, dreptul la audiere de către tribunal independent şi imparţial, în determinarea, stabilirea drepturilor şi obligaţiilor sale şi a oricărei acuzaţii penale împotriva sa.Articolul 11 ​​alineatul1. Fiecare persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia în conformitate cu legea într-un proces public i-au fost asigurate toate garanţiile necesare apărării sale.2. Cel condamnat pentru vreo infracţiune penale privind seama de orice act sau omisiuni care nu constituie un delict, în temeiul dreptului naţional sau internaţional, şi nici nu aşteaptă nici o pedeapsă mai severă decât cea care a fost aplicabilă la momentul săvârşirii faptei penale.Articolul 12 alineatulNimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viaţa sa personală, de familie, domiciliu sau corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei şi reputaţiei sale. Orice persoană are dreptul la protecţia legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atacuri.Articolul 13 alineatul1. Orice persoană are dreptul la libertatea de circulaţie şi de şedere în interiorul graniţelor unui stat.2. Orice persoană are dreptul de a parasi orice tara, inclusiv a sa, şi să se întoarcă în ţara sa.Articolul 14 alineatul1. Orice persoană are dreptul de a căuta refugiu în alte ţări şi de a beneficia de azil de la persecuţie.2. Nu se poate invoca acest drept în cazul în care au existat urmăriri penale rezulta in mod real de la non-politic infracţiuni sau din acţiuni contrare scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.Articolul 15 alineatul1. Orice persoană are dreptul la o cetăţenie.2. Nimeni nu va fi lipsit în mod arbitrar de cetăţenia sa sau de dreptul de a-şi schimba cetăţenia.Articolul 16 alineatul1. Pentru bărbaţi şi femei cu vârsta depline au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie, fără nici o restricţie în ce priveşte rasa, naţionalitatea sau religia. Şi au dreptul la drepturi egale la contractarea căsătoriei, în decursul căsătoriei şi la desfacerea ei.2. Căsătoria se face numai cu acordul viitorilor soţi şi acordul deplin de soţi.3. Familia este elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului.Articolul 17 alineatul1. Orice persoană are dreptul la propria proprietate, singur sau împreună cu alţii.Doi. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa arbitrar.Articolul 18 alineatulOrice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, acest drept include libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea prin intermediul cultului, respectarea, practică şi educaţie, în mod individual sau în comunitate cu alţii, în public sau în monoterapie.Articolul 19Orice persoană are dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare, acest drept include libertatea de a avea opinii fara imixtiune şi de a căuta şi de a comunica informaţii şi idei, de a primi şi de a răspândi la alte persoane, orice mijloace si independent de frontierele de stat.Articolul 20 alineatul1. Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere paşnică.2. Nimeni nu poate fi silit sa faca parte dintr-o asociaţie.Articolul 21 alineatul1. Orice persoană are dreptul de a participa la gestionarea treburilor publice ale tarii sale, fie direct, fie prin reprezentanţi liber aleşi.2. Toată lumea, la fel cu altele, dreptul de acces la serviciile publice din ţara sa.3. Voinţa poporului este baza puterii de stat, se exprimă acest lucru va fi, în alegeri periodice prin sufragiu universal, egal şi prin vot secret sau urmând o procedura echivalenta asigure libertatea votului.Articolul 22 alineatulOrice persoană, în calitate de membru al societatii, dreptul la securitate socială şi are dreptul la realizarea, prin efortul naţional şi colaborarea internaţională, şi în concordanţă cu structura din fiecare ţară şi a resurselor sale, drepturile economice, sociale şi culturale indispensabile pentru demnitatea sa şi de dezvoltare a personalităţii sale în libertate.Articolul 23 alineatul1. Orice persoană are dreptul la munca, la libera alegere a muncii, condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare, precum şi la ocrotirea impotriva somajului.2. Pentru toţi indivizii, fără discriminare, dreptul la salariu egal pentru muncă egală.3. Orice om care munceste are dreptul la o retribuire echitabila si satisfacatoare pentru el şi a familiei sale, o existenta conforma cu demnitatea umană şi completată, dacă este necesar, prin alte mijloace de protecţie socială.4. Orice persoană are dreptul de a forma sindicate şi să se alăture pentru a proteja interesele sale.Articolul 24 alineatulOrice persoană are dreptul la odihnă şi recreaţie, inclusiv la o limitare rezonabilă a orelor şi la concedii periodice plătite.Articolul 25 alineatul1. Orice persoană are dreptul la un standard de trai adecvat pentru sănătatea şi bunăstarea de sine şi a familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, medicale şi serviciile sociale necesare, şi are dreptul de a fi trai în condiţii de siguranţă în caz de şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe sau alte circumstanţe dincolo de pentru controlul lui mijloace de subzistenţă.2. Mama şi copilul au dreptul la ajutor si ocrotire deosebite. Toţi copiii se bucură de aceeaşi protecţie socială, indiferent dacă născut în timpul căsătoriei sau în afara ferestrei.Articolul 26 alineatul1. Orice persoană are dreptul la educaţie. Şi educaţie trebuie să fie gratuit, cel puţin în stadiile elementare şi fundamentale. Învăţământul elementar trebuie să fie obligatoriu. Şi învăţământul profesional şi tehnic la dispoziţia publicului. Şi învăţământul superior trebuie să fie de asemenea egal accesibil tuturora, pe baza de merit.2. Învăţământul trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi întărirea respectului pentru drepturile omului şi a libertăţilor fundamentale. Aceasta trebuie să promoveze înţelegerea, toleranţa şi prietenia între toate naţiunile şi toate grupurile rasiale sau religioase, precum şi în continuare activităţile de menţinere a păcii ale Organizaţiei Naţiunilor Unite.3. Părinţii au dreptul prioritar de a alege tipul de educaţie pentru copiii lor minori.Articolul 27 alineatul1. Orice persoană are dreptul liber de a participa la viaţa culturală a comunităţii, pentru a se bucura de arte şi de a participa la progresul ştiinţific şi la binefacerile lui.2. Orice persoană are dreptul la protecţia intereselor morale şi materiale care decurg din orice lucrare ştiinţifică, literară sau artistică al autorului.Articolul 28 alineatulOrice persoană are dreptul la o orânduire socială şi internaţională în care drepturile şi libertăţile expuse în prezenta Declaraţie pot fi pe deplin realizate.Articolul 29 alineatul1. Orice persoana are indatoriri fata de colectivitate, deoarece numai poate creşte dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii sale.Doi. Nu face obiectul oricărei persoane, în exercitarea drepturilor şi libertăţilor sale, numai la astfel de limitări care sunt stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenita recunoastere a drepturilor şi libertăţilor altora şi respect, şi de îndeplinirea cerinţelor juste ale moralei, ordinii publice şi bunăstarea într-o societate democratică.3. Poate fi în nici un caz exercitate aceste drepturi într-un mod contrar scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.Articolul 30 alineatulNici o dispoziţie a prezentei Declaraţii nu poate fi interpretată ca implicând pentru vreun stat, grupare sau persoană dreptul de a se angaja în orice activitate sau de a îndeplini un act ce urmăreşte distrugerea oricăruia dintre drepturile şi libertăţile enunţate în prezenta Declaraţie.

世界人权宣言

世界人权宣言大会通过并宣布决议联合国217 A(3)12月10日/ 1948年12月前言鉴于固有的尊严和平等的和不移的权利人类家庭所有成员承认,乃是世界自由,正义和世界和平的基础,鉴于对人权的无视和侮蔑已导致这些暴行玷污了人类的良知和人类应享有的世界中,言论自由和免于恐惧和匮乏的信仰和自由,而这是他们的到来野蛮行为,和鉴于至关重要的是保护人权的法律制度,如果人不是被强迫不得已,对暴政和压迫进行反叛,鉴于有必要促进各国间友好关系的发展,鉴于各联合国国家的人民已在联合国宪章中重申他们对基本人权和人的尊严和价值,以及男女在权利平等的信念,并决心促成较大自由中的社会进步和生活水平的改善,鉴于各会员国业已誓愿的实现,在与联合国合作,尊重和保护人权和基本自由的推广,鉴于对这些权利和自由的普遍了解对于这个誓愿的充分实现最大的必要性,大会宣布这个作为努力实现的所有人民和所有国家的共同标准世界人权宣言,到年底,每个社会个体的器官,同时铭记本宣言,努力通过教诲和教育促进对权利和自由的尊重,并通过渐进措施,以确保在其管辖下的国家和国际承认其普遍性和有效遵守双方之间的会员国本身人民之间和地区的人民。第1条所有的人都是生而自由,在尊严和权利上一律平等。他们赋有理性和良心,并应在对彼此行为的兄弟关系的精神。第二条人人有资格享受的一切权利,并设置在本宣言所载的自由,没有任何区别,例如种族,肤色,性别,语言,宗教,舆论,政治,民族或社会出身,财产, ,出生或其他身份。此外,没有任何区别须对一个国家或地区其中一人所属的政治,行政的或者国际地位的基础上,无论是独立领土,托管,非自治领土或者在其他任何主权受限制。第三条人人有权享有生命,自由和人身安全的权利。第四条任何人不得使为奴隶或奴役,奴役和禁止一切形式的奴隶贸易。第五条任何人不得加以酷刑或施以残忍的待遇或处罚,不人道或有辱人格的待遇。第六条每个人,无处不在,有法人资格的承认的权利。第七条所有在法律面前平等,并有权受法律的平等保护,不受任何歧视,因为有权对​​任何违反本宣言的任何歧视和煽动这种歧视的平等保护。第八条每个人都有权诉诸任何违反宪法赋予的法律或他的基本权利的行为有效的补救合格的国家法庭。第9条可能不是任何人或任意拘留或逮捕流亡。第10条人人平等的地位上与他人,听取独立和公正的法庭的决心,正确的,他的权利和义务以及针对他的任何刑事指控的决心。第11条1。每一个被指控犯罪的人被推定无罪,直到被证明有罪的公开审判,他的一切保证为他辩护上所需依法行政。2。没有举行任何的任何行为或不行为,不构成根据国家或国际法律的刑事罪者,有刑事罪行,也没有期望任何惩罚比一个是在它犯下的犯罪行为时适用严重。第12条任何人不得加以任意干涉,他的私生活,家庭,住宅或通信,也不在他的荣誉和名誉的攻击。人人有法律免受这种干涉或攻击保护的权利。第13条1。每个人都有自由迁徙,并在该国境内居留的权利。2。人人有权离开任何国家,包括其本国在内,并有权返回他的国家。第14条1。人人有权在其他国家寻求庇护和享受庇护以避免迫害。2。不能援引该权利是否有检控真正由于非政治性的罪行或违背行为的宗旨和原则对联合国产生。第15条1。每个人都享有国籍的权利。2。任何人不得任意剥夺任何人的国籍,也不否认其改变国籍的权利。第16条1。对于男性和成年妇女有权婚嫁和没有任何限制,由于种族,国籍或宗教的家庭。并有权以婚姻平等权利,在结婚期间和在解除婚约。2。婚姻应仅与配偶及配偶有意完全同意同意。3。家庭是社会的自然和基本单元,并应受社会和国家的保护。第17条1。每个人都有自己的权利,单独或与他人共同财产。2。任何人不得随意剥夺他的财产。第18条人人有思想,良心和宗教自由的权利,此项权利包括自由改变他的宗教或信仰的自由,表明宗教或礼拜,戒律,实践和教育信念,单独或与他人,公开或单独。第19条每个人都有见解和言论自由的权利,此项权利包括持有主张而不受干涉的自由意见,并寻求和传递信息和思想,接受和传授给他人,任何媒体和不分国界。第20条1。人人有权享有和平集会和结社自由的权利。2。任何人不得迫使隶属于某一团体。第21条1。每个人都有权参与他的国家公共事务的管理,无论是直接或通过自由选择的代表。2。每个人,同样与他人,获得公共服务在他的国家的权利。3。而人民的意志是政府权力的基础,并应体现在真正的定期的选举普及而平等的选举权和记名投票或相当的自由投票程序本会。第22条每个人,作为社会的一员,享受社会保障的权利,并有权实现​​,是通过国家努力和国际合作,并与每个国家和它的资源,为他的尊严和他的个性发展不可缺少的自由经济,社会和文化权利的结构是一致的。第23条1。人人有权工作,就业,公平的工作条件和令人满意的自由选择,并享受免于失业的保障。2。所有个人,没有任何歧视,为同工同酬的权利。3。大家谁的作品有公正和合适的报酬,确保他本人和家属有一个符合人的尊严,并辅以其他方式的社会保障,如果有必要,正确的。4。人人有权组织工会和参加,以保护他的利益。第24条人人有享有休息和闲暇,包括工作时间有合理限制和定期给薪休假的权利。第25条1。人人都享有适当生活的健康和福祉本人和他的家人,包括食品,衣着,住房,医疗和必要的社会服务,并有权在失业时的安全生活,疾病,残废,守寡,衰老或其他情况超出标准的权利对他的控制生活资料。2。母亲和儿童有权享受特别照顾和协助。所有儿童应享有同样的社会保护,无论是在婚姻或窗外诞生。第26条1。人人都有受教育的权利。而教育应当免费,至少在初级和基本阶段。初级教育应属义务性质。而技术和职业教育提供给公众。和较高的教育应平等开放的成绩而对一切。2。教育应以人的个性的充分发展,并加强对人权和基本自由的尊重。它应促进所有国家和所有种族或宗教团体之间的了解,容忍和友谊,并应促进联合国维持和平的活动。3。父母有优先选择权的教育类型给自己的孩子。第27条1。人人有权自由参加社会的文化生活,享受艺术,并分享科学进步及其产生的收益。2。人人有道德和物质上的任何科学,文学或艺术作品的作者的利益,保护的权利。第28条人人有权要求一种社会和国际秩序的权利和本宣言提出的自由能获得充分实现。第29条1。人人对社会,只有这样才能得到自由和充分发展他的个性发展的职责。2。不受任何个人,在他的权利和自由的行使,只为,由法律纯粹为保证的权利和他人,尊重自由给予应有的承认目的和满足道德,公共秩序和福利在一个民主社会只是要求这些限制。3。在任何情况下行使的方式相反的宗旨和原则,联合国这些权利。第30条本宣言的任何条文,不得解释为任何国家,集团或个人有权从事任何活动或在执行的权利和自由,本宣言所载的任何旨在破坏任何行为暗示。

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos HumanosAdoptada y proclamada por la resolución de la AsambleaDe las Naciones Unidas 217 A (3) de 10 de diciembre / diciembre 1948PreámbuloConsiderando que el reconocimiento de todos los miembros de la familia humana de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo,Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y el los seres humanos, el advenimiento de un mundo en el que la libertad de expresión y de creencias y la libertad del temor y, Considerando que son ellos,Y Considerando que es esencial que el sistema de protección de los derechos legales, si el hombre no está obligado en última instancia, a la rebelión contra la tiranía y la opresión,Considerando que es esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones,Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos humanos fundamentales y la dignidad humana y el valor, y la igualdad de hombres y mujeres en derechos, y que han decidido promover el progreso social ya elevar el nivel de vida con mayor libertad,Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con las Naciones Unidas, la promoción del respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales,Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la máxima necesidad para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;La Asamblea GeneralProclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos de la sociedad, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y educación, el respeto a estos derechos y libertades y, por medidas progresivas , para obtener el reconocimiento nacional e internacional de su observancia universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los pueblos de los territorios colocados bajo su jurisdicción.Artículo 1Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros en un espíritu de hermandad.Artículo 2Toda persona tiene derecho a todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción de ningún tipo, como la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica económica, nacimiento o cualquier otra condición social.Además, no se hará distinción alguna en función de la condición política, jurídica o internacional del país o territorio al que pertenece una persona, ya sea independiente, fiduciaria, no autónomo o bajo cualquier otra limitación de soberanía.Artículo 3Toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona.Artículo 4Nadie podrá ser sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la prohibición del comercio de esclavos en todas sus formas.Artículo 5Nadie podrá ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.Artículo 6Todo el mundo, en todas partes, tienen el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.Artículo 7Todos son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley sin discriminación alguna, como derecho a igual protección contra toda discriminación, en violación de esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.Artículo 8Toda persona tiene derecho a recurrir a los tribunales nacionales competentes, cualquier otro recurso efectivo contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.Artículo 9No puede ser la detención de cualquier persona o las detenciones arbitrarias y el exilio.Artículo 10Todo el mundo está en igualdad de condiciones con los demás, el derecho a un juicio por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación, la determinación de sus derechos y obligaciones y de cualquier acusación penal formulada contra ella.Artículo 111. Toda persona acusada de un delito se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.2. No es considerado culpable de un delito penal por razón de cualquier acto u omisión que no constituya un delito según el Derecho nacional o internacional, ni se espera ningún castigo más severo que el que la aplicable en el momento de cometerse el delito.Artículo 12Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra oa su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.Artículo 131. Toda persona tiene derecho a la libertad de movimiento y residencia en el territorio del Estado.2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, ya regresar a su país.Artículo 141. Toda persona tiene derecho a buscar refugio en otros países y disfrutar de asilo de la persecución.2. No se puede invocar ese derecho si no hubiera una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.Artículo 151. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.2. Nadie será privado arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.Artículo 161. Para los hombres y las mujeres en edad núbil, tienen derecho a contraer matrimonio ya fundar una familia, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión. Y tienen derecho a la igualdad de derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución.2. El matrimonio sólo se hará con el consentimiento de los contrayentes y pleno consentimiento de los cónyuges.3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado.Artículo 171. Toda persona tiene derecho a ser propietario, individualmente o conjuntamente con otros.2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.Artículo 18Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencias y la libertad de manifestar la religión o la creencia en el culto, la observancia, la práctica y la educación, de forma individual o en comunidad con otros y en público o en solitario.Artículo 19Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia y de buscar y difundir informaciones e ideas, recibir y difundir a los demás, de cualquier medio y sin consideración de fronteras.Artículo 201. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.Artículo 211. Toda persona tiene derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.2. Todos, por igual con los demás, el derecho de acceso a las funciones públicas de su país.3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del gobierno, y se expresará esto en elecciones periódicas auténticas, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.Artículo 22Toda persona, como miembro de la sociedad, el derecho a la seguridad social y tiene derecho a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, y en consonancia con la estructura de cada país y sus recursos, los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y el desarrollo de su personalidad en libertad.Artículo 231. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de empleo, las condiciones de trabajo justas y satisfactorias ya la protección contra el desempleo.2. A todas las personas, sin discriminación alguna, el derecho a igual salario por trabajo igual.3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria para él y su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por otros medios de protección social.4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos ya afiliarse a fin de proteger sus intereses.Artículo 24Toda persona tiene derecho al descanso y al ocio, a una limitación razonable de la duración del trabajo ya vacaciones periódicas pagadas.Artículo 251. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar de sí mismo y su familia, incluso alimentación, vestimenta, vivienda y atención médica y los servicios sociales necesarios, y tiene el derecho a ser los medios de vida seguros en caso de desempleo, las circunstancias de enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros más allá de para su control de medios de subsistencia.2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Los niños gozarán de la misma protección social, nacidos de matrimonio o fuera de la ventana.Artículo 261. Toda persona tiene derecho a la educación. Y educación debe ser gratuita, al menos en la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Y la enseñanza técnica y profesional a disposición del público. Y los estudios superiores será igual para todos, sobre la base del mérito.2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y fortalezcan el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá las actividades de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que se imparte a sus hijos.Artículo 271. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes ya participar en el progreso científico y sus beneficios.2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales resultantes de cualquier obra científica, literaria o artística del autor.Artículo 28Toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.Artículo 291. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que sólo puede crecer puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.2. No está sujeto a cualquier persona, en el ejercicio de sus derechos y libertades, únicamente a las limitaciones establecidas por la ley con el único propósito de asegurar el reconocimiento de los derechos y libertades de los demás y respeto, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, el orden público y el bienestar en una sociedad democrática.3. No podrán en ningún caso ser ejercidos en estos derechos de manera contraria a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.Artículo 30Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de un Estado, grupo o persona derecho alguno a participar en actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta.

Déclaration universelle des droits de l'homme

Déclaration universelle des droits de l'hommeAdoptée et proclamée par l'Assemblée généraleDes Nations Unies 217 A (3) de 10 Décembre / Décembre 1948PréambuleConsidérant que la reconnaissance de tous les membres de la famille humaine de la dignité inhérente et les droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, la justice et la paix dans le monde,Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et les êtres humains doivent jouir l'avènement d'un monde où la liberté d'expression et de croyance et la liberté de la peur et du besoin, considérant qu'il est entre eux,Et considérant qu'il est essentiel que les humains du système de protection des droits légaux, si l'homme n'est pas obligé en dernier recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre les nations,Alors que les peuples des Nations Unies ont dans la Charte ont réaffirmé leur foi dans les droits humains fondamentaux et la dignité humaine et la valeur, et l'égalité des hommes et des femmes en matière de droits, et ont résolu de favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec les Nations Unies, la promotion du respect et l'observation des droits de l'homme et des libertés fondamentales,Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la nécessité primordiale pour la pleine réalisation de cet engagement,L'Assemblée généraleProclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les organes individuels de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation pour promouvoir le respect de ces droits et libertés et par des mesures progressives , pour obtenir la reconnaissance nationale et internationale de leur respect universel et effectif, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes et entre les peuples des territoires placés sous leur juridiction.Article 1Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.Article 2Chacun a droit à tous les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration, sans distinction d'aucune sorte, telles que la race, la couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion, politique ou l'origine nationale ou sociale, de fortune , la naissance ou autre statut.Par ailleurs, aucune distinction ne sera faite sur la base du statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.Article 3Chacun a le droit à la vie, la liberté et la sécurité de sa personne.Article 4Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude, l'esclavage interdit et le commerce des esclaves sous toutes leurs formes.Article 5Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants.Article 6Tout le monde, partout, ont droit à la reconnaissance de la personnalité juridique.Article 7Tous sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi sans discrimination aucune, comme ayant droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.L'article 8Chacun a le droit de recourir à des tribunaux nationaux compétents pour tout recours effectif contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou la loi.Article 9Peut ne pas être à l'arrestation de toute personne ou de détention arbitraire ou l'exil.L'article 10Tout le monde est sur un pied d'égalité avec les autres, le droit d'être entendu par un tribunal indépendant et impartial, dans la détermination, la détermination de ses droits et obligations et de toute accusation pénale dirigée contre lui.L'article 111. Toute personne accusée d'un crime est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité conformément à la loi dans un procès public, il a eu toutes les garanties nécessaires à sa défense.2. Non reconnu coupable d'un délit pénal en raison d'un acte ou une omission qui ne constitue pas une infraction pénale, en vertu du droit national ou international, ni ne s'attendent à aucune peine plus sévère que celle qui était applicable au moment où il a été commis l'acte criminel.L'article 12Nul ne peut être l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et sa réputation. Chacun a le droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou atteintes.L'article 131. Chacun a le droit à la liberté de circulation et de résidence dans les frontières de l'Etat.2. Chacun a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.L'article 141. Chacun a le droit de chercher refuge dans d'autres pays et bénéficier de l'asile contre les persécutions.2. Ne peut invoquer ce droit s'il y avait poursuites réellement fondées sur un crime de droit ou sur des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies.L'article 151. Chacun a le droit à une nationalité.2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité.L'article 161. Pour les hommes et les femmes de l'âge nubile ont le droit de se marier et de fonder une famille, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion. Et ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.2. Le mariage ne peut être seulement avec le consentement des futurs époux et plein consentement des époux.3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et l'Etat.L'article 171. Chacun a le droit de posséder des biens, seule ou conjointement avec d'autres.2. Nul ne peut être privé de sa propriété de manière arbitraire.L'article 18Chacun a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, et la liberté de manifester sa religion ou de conviction par le culte, rites, les pratiques et l'enseignement, individuellement ou en communauté avec les autres et en public ou seul.L'article 19Chacun a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce droit implique la liberté d'avoir des opinions sans interférence et de rechercher et de répandre des informations et des idées, de recevoir et de répandre à d'autres, tout média et sans considération de frontières.L'article 201. Chacun a le droit à la liberté de réunion pacifique et d'association.2. Nul ne peut être contraint d'appartenir à une association.L'article 211. Chacun a le droit de participer à la gestion des affaires publiques de son pays, soit directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis.2. Tout le monde, à égalité avec les autres, le droit d'accès aux fonctions publiques de son pays.3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics, et doit être exprimé cette volonté au cours d'élections périodiques au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente liberté du vote.L'article 22Chacun, en tant que membre de la société, le droit à la sécurité sociale et le droit à la réalisation, grâce à l'effort national et la coopération internationale, et compatible avec la structure de chaque pays et ses ressources, aux droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au développement de sa personnalité en toute liberté.L'article 231. Chacun a le droit au travail, au libre choix de l'emploi, conditions de travail équitables et satisfaisantes et à la protection contre le chômage.2. Pour tous les individus, sans aucune discrimination, le droit à un salaire égal pour un travail égal.3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, si nécessaire, par d'autres moyens de protection sociale.4. Chacun a le droit de former des syndicats et de s'affilier à afin de protéger ses intérêts.L'article 24Chacun a le droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et des congés payés périodiques.L'article 251. Chacun a le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer la santé et le bien-être de lui-même et sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement et médicaux et les services sociaux nécessaires, et a le droit d'être des moyens de subsistance sûrs en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou d'autres circonstances indépendantes de pour son contrôle des moyens de subsistance.2. La maternité et l'enfance ont droit à une assistance spéciales. Tous les enfants jouissent de la même protection sociale, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors de la fenêtre.L'article 261. Chacun a le droit à l'éducation. Et l'éducation doit être gratuite, au moins dans l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.Et l'enseignement technique et professionnel à la disposition du public. Et l'enseignement supérieur doit être accessible à tous sur la base du mérite.2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités de maintien de la paix des Nations Unies.3. Les parents ont le droit de choisir le type d'enseignement dispensé à leurs enfants.L'article 271. Chacun a le droit de participer librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits.2. Chacun a le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique de l'auteur.L'article 28Chacun a droit à un ordre social et international dans lequel les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.L'article 291. Chacun a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule peut grandir libre et plein développement de sa personnalité.2. N'est pas soumise à un individu, dans l'exercice de ses droits et libertés, que des seules restrictions qui sont déterminées par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance des droits et libertés d'autrui et le respect, et de satisfaire aux justes exigences de la morale, l'ordre public et du bien-être dans une société démocratique.3. Peut en aucun cas être exercé ces droits d'une manière contraire aux buts et aux principes des Nations Unies.L'article 30Rien dans la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à toute activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés

Universal Declaration of Human Rights

Adopted and proclaimed by General Assembly resolutionOf the United Nations 217 A (3) of 10 December / December 1948PreambleWhereas recognition of all members of the human family of the inherent dignity and equal and inalienable rights is the foundation of freedom, justice and peace in the world,Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the human beings shall enjoy the advent of a world in which freedom of speech and belief and freedom from fear and want, Whereas it is them,And Whereas it is essential that human rights protection legal system, if man is not forced last resort, to rebellion against tyranny and oppression,Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights and human dignity and worth, and equality of men and women in rights, and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the utmost necessity for the full realization of this pledge,The General AssemblyProclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures , to secure national and international recognition of their universal and effective observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.Article 1All people are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.Article 2Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, opinion, political, or national or social origin, property , birth or other status.Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of a country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.Article 3Everyone has the right to life, liberty and security of person.Article 4No one may be held in slavery or servitude, prohibited slavery and the slave trade in all their forms.Article 5No one shall be subjected to torture or to cruel treatment or punishment, inhuman or degrading treatment.Article 6Everyone, everywhere, have the right to recognition of legal personality.Article 7All are equal before the law and are entitled to equal protection of the law without any discrimination, as entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.Article 8Everyone has the right to resort to the competent national tribunals for any effective remedy for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or the law.Article 9May not be the arrest of any person or arbitrary detention or exile.Article 10Everyone is on equal footing with others, the right to hearing by independent and impartial tribunal, in the determination, the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.Article 111. Every person accused of a crime is presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial he has had all the guarantees necessary for his defense.2. Not held guilty of any penal offense on account of any act or omission which did not constitute a penal offense, under national or international law, nor does it expect any punishment more severe than the one that was applicable at the time it was committed the criminal act.Article 12No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.Article 131. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of the state.2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.Article 141. Everyone has the right to seek refuge in other countries and enjoy asylum from persecution.2. Can not invoke that right if there were prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.Article 151. Everyone has the right to a nationality.2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.Article 161. For men and women of full age have the right to marry and to found a family, without any limitation due to race, nationality or religion. And are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.2. Marriage shall be only with the consent of the intending spouses and full consent of spouses.3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the state.Article 171. Everyone has the right to own property alone or jointly with others.2. No one shall be deprived of his property arbitrarily.Article 18Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion, this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom to manifest religion or belief in worship, observance, practice and education, individually or in community with others and in public or alone.Article 19Everyone has the right to freedom of opinion and expression, this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek and impart information and ideas, receive and impart to others, any media and regardless of frontiers.Article 201. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.2. No one may be compelled to belong to an association.Article 211. Everyone has the right to participate in the management of public affairs of his country, either directly or through freely chosen representatives.2. Everyone, equally with others, the right of access to public service in his country.3. The will of the people is the basis of the authority of government, and shall be expressed this will in genuine periodic elections by universal and equal suffrage and by secret vote or by equivalent free voting procedures.Article 22Everyone, as a member of society, the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international cooperation, and consistent with the structure of each country and its resources, economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and development of his personality in freedom.Article 231. Everyone has the right to work, to free choice of employment, fair working conditions and satisfactory, and to protection against unemployment.2. To all individuals, without any discrimination, the right to equal pay for equal work.3. Everyone who works has the right to just and favorable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.4. Everyone has the right to form trade unions and to join in order to protect his interests.Article 24Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.Article 251. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and has the right to be safe livelihood in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other circumstances beyond for his control means of subsistence.2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children shall enjoy the same social protection, whether born in wedlock or out of the window.Article 261. Everyone has the right to education. And Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. And the technical and vocational education available to the public. And higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.2. Education shall be directed to the full development of the human personality and strengthen respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations peacekeeping.3. Parents have a prior right to choose the type of education given to their children.Article 271. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.2. Everyone has the right to the protection of moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic work of the author.Article 28Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.Article 291. Everyone has duties to the community in which alone can grow free and full development of his personality.2. Is not subject to any individual, in the exercise of his rights and freedoms, only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition of the rights and freedoms of others and respect, and of meeting the just requirements of morality, public order and welfare in a democratic society.3. May in no case be exercised these rights in a manner contrary to the purposes and principles of the United Nations.Article 30Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.