السبت، 10 ديسمبر 2011

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

Declaraţia Universală a Drepturilor OmuluiAdoptată şi proclamată prin Rezoluţia Adunării GeneraleAl Organizaţiei Naţiunilor Unite 217 A (3) din 10 decembrie / decembrie 1948PreambululÎntrucât recunoaşterea tuturor membrilor familiei umane a demnităţii inerente şi drepturile egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume,Considerind ca ignorarea si dispretuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revolta constiinta omenirii, şi fiinţele umane se vor bucura de aparitia o lume în care libertatea de exprimare şi de credinţă şi libertatea de teama si mizerie, întrucât ei sunt,Şi întrucât este esenţial ca drepturile omului sistemul de protecţie juridică, dacă omul nu este obligat ultimă instanţă, la revoltă împotriva tiraniei şi asupririi,Întrucât este esenţial să se promoveze dezvoltarea relaţiilor prieteneşti între naţiuni,Întrucât popoarele Natiunilor Unite au reafirmat în Carta credinţa lor în drepturile fundamentale ale omului şi a demnităţii umane şi valoare, şi a egalităţii dintre bărbaţi şi femei în drepturi şi au hotărât să favorizeze progresul social si standarde mai bune de viaţă în libertate mai mare,Întrucât statele membre s-au angajat să realizeze, în colaborare cu Organizaţia Naţiunilor Unite, promovarea respectului şi pentru respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,Întrucât o înţelegere comună despre aceste drepturi şi libertăţi este de cea mai mare necesitate pentru realizarea deplină a acestui angajament,Adunarea GeneralăProclamă prezenta Declaraţia Universală a Drepturilor Omului ca un standard comun de realizare pentru toate popoarele şi toate naţiunile, până la sfârşitul că fiecare organ individuale ale societăţii, având această Declaraţie permanent în minte, ca prin învăţătură şi educaţie să dezvolte respectul pentru aceste drepturi si libertati si sa asigure prin măsuri progresive , pentru a asigura recunoaştere naţională şi internaţională de respectarea lor universală şi efectivă, atât în ​​sânul popoarelor statelor membre, cât şi între popoarele din teritoriile aflate sub jurisdicţia lor.Articolul 1Toţi oamenii se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu minte şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii.Articolul 2Orice persoană are dreptul de toate drepturile şi libertăţile proclamate în prezenta Declaraţie, fără deosebire de orice fel, cum ar fi rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie, apartenenţă politică, sau origine naţională sau socială, proprietate , naştere sau alt statut.În plus, nici o distincţie se face pe baza de statutul politic, juridic sau internaţional al unei ţări sau al teritoriului de care ţine o persoană, fie că este independent, încredere, non-auto-guvernare sau supuse vreunei alte limitări de suveranitate.Articolul 3 alineatulOrice persoană are dreptul la viaţă, la libertate si la securitatea persoanei.Articolul 4Nimeni nu poate fi ţinut în sclavie sau servitute, sclavie interzise şi comerţul cu sclavi, în toate formele lor.Articolul 5 alineatulNimeni nu va fi supus la tortură sau la tratamente crude sau pedepse, tratament inuman sau degradant.Articolul 6Toată lumea, peste tot, au dreptul la recunoaşterea personalităţii juridice.Articolul 7Toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au dreptul la o protectie egala a legii, fără nici o discriminare, astfel cum au dreptul la protecţie egală împotriva oricărei discriminări care ar viola prezenta declaraţie şi împotriva oricărei provocări la o asemenea discriminare.Articolul 8 alineatulOrice persoană are dreptul de a recurge la tribunalele naţionale competente pentru orice cale de atac eficientă împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce-i prin constituţie sau lege.Articolul 9 alineatulNici o persoană nu poate fi arestat sau supus detenţiei arbitrare sau exil.Articolul 10 alineatulToată lumea este pe picior de egalitate cu ceilalti, dreptul la audiere de către tribunal independent şi imparţial, în determinarea, stabilirea drepturilor şi obligaţiilor sale şi a oricărei acuzaţii penale împotriva sa.Articolul 11 ​​alineatul1. Fiecare persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia în conformitate cu legea într-un proces public i-au fost asigurate toate garanţiile necesare apărării sale.2. Cel condamnat pentru vreo infracţiune penale privind seama de orice act sau omisiuni care nu constituie un delict, în temeiul dreptului naţional sau internaţional, şi nici nu aşteaptă nici o pedeapsă mai severă decât cea care a fost aplicabilă la momentul săvârşirii faptei penale.Articolul 12 alineatulNimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viaţa sa personală, de familie, domiciliu sau corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei şi reputaţiei sale. Orice persoană are dreptul la protecţia legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atacuri.Articolul 13 alineatul1. Orice persoană are dreptul la libertatea de circulaţie şi de şedere în interiorul graniţelor unui stat.2. Orice persoană are dreptul de a parasi orice tara, inclusiv a sa, şi să se întoarcă în ţara sa.Articolul 14 alineatul1. Orice persoană are dreptul de a căuta refugiu în alte ţări şi de a beneficia de azil de la persecuţie.2. Nu se poate invoca acest drept în cazul în care au existat urmăriri penale rezulta in mod real de la non-politic infracţiuni sau din acţiuni contrare scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.Articolul 15 alineatul1. Orice persoană are dreptul la o cetăţenie.2. Nimeni nu va fi lipsit în mod arbitrar de cetăţenia sa sau de dreptul de a-şi schimba cetăţenia.Articolul 16 alineatul1. Pentru bărbaţi şi femei cu vârsta depline au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie, fără nici o restricţie în ce priveşte rasa, naţionalitatea sau religia. Şi au dreptul la drepturi egale la contractarea căsătoriei, în decursul căsătoriei şi la desfacerea ei.2. Căsătoria se face numai cu acordul viitorilor soţi şi acordul deplin de soţi.3. Familia este elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului.Articolul 17 alineatul1. Orice persoană are dreptul la propria proprietate, singur sau împreună cu alţii.Doi. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa arbitrar.Articolul 18 alineatulOrice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, acest drept include libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea prin intermediul cultului, respectarea, practică şi educaţie, în mod individual sau în comunitate cu alţii, în public sau în monoterapie.Articolul 19Orice persoană are dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare, acest drept include libertatea de a avea opinii fara imixtiune şi de a căuta şi de a comunica informaţii şi idei, de a primi şi de a răspândi la alte persoane, orice mijloace si independent de frontierele de stat.Articolul 20 alineatul1. Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere paşnică.2. Nimeni nu poate fi silit sa faca parte dintr-o asociaţie.Articolul 21 alineatul1. Orice persoană are dreptul de a participa la gestionarea treburilor publice ale tarii sale, fie direct, fie prin reprezentanţi liber aleşi.2. Toată lumea, la fel cu altele, dreptul de acces la serviciile publice din ţara sa.3. Voinţa poporului este baza puterii de stat, se exprimă acest lucru va fi, în alegeri periodice prin sufragiu universal, egal şi prin vot secret sau urmând o procedura echivalenta asigure libertatea votului.Articolul 22 alineatulOrice persoană, în calitate de membru al societatii, dreptul la securitate socială şi are dreptul la realizarea, prin efortul naţional şi colaborarea internaţională, şi în concordanţă cu structura din fiecare ţară şi a resurselor sale, drepturile economice, sociale şi culturale indispensabile pentru demnitatea sa şi de dezvoltare a personalităţii sale în libertate.Articolul 23 alineatul1. Orice persoană are dreptul la munca, la libera alegere a muncii, condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare, precum şi la ocrotirea impotriva somajului.2. Pentru toţi indivizii, fără discriminare, dreptul la salariu egal pentru muncă egală.3. Orice om care munceste are dreptul la o retribuire echitabila si satisfacatoare pentru el şi a familiei sale, o existenta conforma cu demnitatea umană şi completată, dacă este necesar, prin alte mijloace de protecţie socială.4. Orice persoană are dreptul de a forma sindicate şi să se alăture pentru a proteja interesele sale.Articolul 24 alineatulOrice persoană are dreptul la odihnă şi recreaţie, inclusiv la o limitare rezonabilă a orelor şi la concedii periodice plătite.Articolul 25 alineatul1. Orice persoană are dreptul la un standard de trai adecvat pentru sănătatea şi bunăstarea de sine şi a familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, medicale şi serviciile sociale necesare, şi are dreptul de a fi trai în condiţii de siguranţă în caz de şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe sau alte circumstanţe dincolo de pentru controlul lui mijloace de subzistenţă.2. Mama şi copilul au dreptul la ajutor si ocrotire deosebite. Toţi copiii se bucură de aceeaşi protecţie socială, indiferent dacă născut în timpul căsătoriei sau în afara ferestrei.Articolul 26 alineatul1. Orice persoană are dreptul la educaţie. Şi educaţie trebuie să fie gratuit, cel puţin în stadiile elementare şi fundamentale. Învăţământul elementar trebuie să fie obligatoriu. Şi învăţământul profesional şi tehnic la dispoziţia publicului. Şi învăţământul superior trebuie să fie de asemenea egal accesibil tuturora, pe baza de merit.2. Învăţământul trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi întărirea respectului pentru drepturile omului şi a libertăţilor fundamentale. Aceasta trebuie să promoveze înţelegerea, toleranţa şi prietenia între toate naţiunile şi toate grupurile rasiale sau religioase, precum şi în continuare activităţile de menţinere a păcii ale Organizaţiei Naţiunilor Unite.3. Părinţii au dreptul prioritar de a alege tipul de educaţie pentru copiii lor minori.Articolul 27 alineatul1. Orice persoană are dreptul liber de a participa la viaţa culturală a comunităţii, pentru a se bucura de arte şi de a participa la progresul ştiinţific şi la binefacerile lui.2. Orice persoană are dreptul la protecţia intereselor morale şi materiale care decurg din orice lucrare ştiinţifică, literară sau artistică al autorului.Articolul 28 alineatulOrice persoană are dreptul la o orânduire socială şi internaţională în care drepturile şi libertăţile expuse în prezenta Declaraţie pot fi pe deplin realizate.Articolul 29 alineatul1. Orice persoana are indatoriri fata de colectivitate, deoarece numai poate creşte dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii sale.Doi. Nu face obiectul oricărei persoane, în exercitarea drepturilor şi libertăţilor sale, numai la astfel de limitări care sunt stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenita recunoastere a drepturilor şi libertăţilor altora şi respect, şi de îndeplinirea cerinţelor juste ale moralei, ordinii publice şi bunăstarea într-o societate democratică.3. Poate fi în nici un caz exercitate aceste drepturi într-un mod contrar scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.Articolul 30 alineatulNici o dispoziţie a prezentei Declaraţii nu poate fi interpretată ca implicând pentru vreun stat, grupare sau persoană dreptul de a se angaja în orice activitate sau de a îndeplini un act ce urmăreşte distrugerea oricăruia dintre drepturile şi libertăţile enunţate în prezenta Declaraţie.

ليست هناك تعليقات: